Wczytuję dane...
Regulamin

Kalendarze na czas

Biuro i magazyn:

42-470 Siewierz, ul. Wodna 21

tel. 32 750 65 63, 32 750 65 68, 533 430 790

e-mail: kalendarze@kalendarzenaczas.pl 

GODZINY PRACY
poniedziałek    07:00 - 15:00
wtorek                07:00 - 15:00
środa                  07:00 - 15:00
czwartek            07:00 - 15:00
piątek                  07:00 - 15:00

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPIE KALENDARZE NA CZAS

 

1. SRZEDAJĄCY

Właścicielem sklepu KALENDARZE NA CZAS i wykonawcą zamówień jest firma Grupa EFEKT z siedzibą w Mierzęcicach, ul. Wolności 61, NIP 625-207-23-96, REGON 241203966, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 1677/2009  w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach, zwana dalej Sprzedającym.

2. CENY I FAKTURA VAT

Wszystkie ceny w sklepie KALENDARZE NA CZAS podane są w kwotach netto oraz w kwotach brutto, które zawierają podatek VAT 23%. 

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub - na życzenie Kupującego - fakturę VAT. Na paragonie/fakturze wyszczególnione są koszty zamówionych towarów, usług oraz koszty przesyłki.

3. PRZESYŁKI

Dostępne formy i koszty przesyłki podane są przy każdym produkcie, adekwatnie do wagi i formatu oferowanych produktów. 

4. PŁATNOŚCI

Wpłaty z tytułu złożonego zamówienia można dokonać za pośrednictwem systemu PAYU, przelewem na konto firmy: Idea Bank – nr rachunku 63 1950 0001 2006 0143 4402 0002, lub gotówką przy odbiorze zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

O ile w opisie produktu nie określono inaczej, zamówienia nie wymagające akceptacji projektu przez Kupującego realizowane są natychmiast i wysyłane w ciągu 24h od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty (liczą się dni robocze). W przypadku produktów projektowanych i/lub usług wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego (np. w przypadku kalendarzy indywidualnych, kalendarzy z tłoczeniem, wklejką, nadrukiem, etc.), termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty oraz pisemnego potwierdzenia akceptacji projektu przez Kupującego.

Jako datę realizacji uznaje się datę nadania przesyłki. W przypadku gdy zamówienie nie może być zrealizowane w uzgodnionym terminie, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, podając jednocześnie najszybszy możliwy termin realizacji oraz uzgadniając z Kupującym formę rekompensaty adekwatną do ilości dni zwłoki w realizacji Zamówienia. 

6. ODBIÓR PRZESYŁKI

Prosimy o sprawdzenie stanu odbieranej przesyłki w obecności listonosza/kuriera. Jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna, Kupujący ma prawo odmówić jej przyjęcia lub przyjąć ją po spisaniu protokołu szkody, który umożliwia dochodzenie odszkodowania od przewoźnika. Wszelkie problemy dotyczące opóźnień w dostarczeniu przesyłki oraz przesyłek niekompletnych lub uszkodzonych prosimy zgłaszać niezwłocznie na adres: biuro@kalendarzenaczas.pl. Pozwoli nam to na szybkie podjęcie interwencji celem wyjaśnienia sytuacji.

7. PRAWO DO ZWROTU TOWARU

Każdy Kupujący, który dokonuje zakupu jako konsument, tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych towarów bez podania przyczyny, jeśli powiadomi o tym Sprzedającego w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Powiadomienie prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@kalendarzenaczas.pl lub w formie listownej na adres: Kalendarze na czas, ul. Wodna 21, 42-470 Siewierz. W powiadomieniu prosimy podać dane Kupującego oraz informację, które towary i w jakich ilościach Kupujący zwraca - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Zwroty prosimy kierować na adres: Kalendarze na czas, ul. Wodna 21, 42-470 Siewierz.

Kupujący powinien zadbać o to, aby zwracany towar został prawidłowo zapakowany i zabezpieczony na czas transportu. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty wraz z należnymi odsetkami.

Prawo zwrotu nie dotyczy sytuacji, gdy:

-        przedmiotem zamówienia jest usługa wykonana na indywidualne zamówienie Kupującego (kalendarze autorskie, kalendarze z tłoczeniem, personalizacją, nadrukiem, grawerowaniem, wklejką reklamową, etc.),

-        zamówione produkty noszą wyraźne ślady użytkowania lub uległy zniszczeniu podczas użytkowania (naniesione notatki, wyrwane lub podarte kartki, zabrudzenie, etc.).

8. REKLAMACJE

  Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: biuro@kalendarzenaczas.plReklamacje dotyczące zrealizowanych zamówień rozpatrywane są niezwłocznie, a odpowiedź przesyłana jest Kupującemu drogą e-mailową, w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający zaproponuje Kupującemu rekompensatę, wymieni towar na wolny od wad, zrealizuje zamówienie ponownie lub zwróci Kupującemu równowartość zamówienia. Wszelkie koszty związane z rozstrzygnięciem uzasadnionej reklamacji ponosi Sprzedający.

  9. REZYGNACJA LUB ZMIANA TREŚCI ZAMÓWIENIA

  Kupujący ma prawo do zmiany treści zamówienia lub do rezygnacji z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Informację w tej sprawie należy przesłać na adres: biuro@kalendarzenaczas.pl. Jeśli Sprzedający już rozpoczął realizację zamówienia (np. na kalendarzu został wykonany nadruk lub tłoczenie), Kupujący rezygnując z zamówienia lub zmieniając jego treść jest zobowiązany pokryć Sprzedającemu koszty zrealizowanej części zamówienia.

  10. Klauzula informacyjna na podstawie artykułu 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Grupa EFEKT Gabriela Chaberska-Pluta, siedziba: ul. Wolności 61, 42-460 Mierzęcice, biuro i magazyn: ul. Wodna 21, 42-470 Siewierz, NIP 625-207-23-96; e-mail: kalendarze@kalendarzenaczas.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i służy wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi oraz sprawnej realizacji Pani/Pana

  zamówień. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

  5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasi podwykonawcy, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zamówienia.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach, które nie zostały omówione w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.